OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ KW RZ1D/00074826/2

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Dębica Kancelaria Komornicza nr III w Dębicy Grzegorz Piękoś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, w związku z art. 983 kpc, że w dniu 12 grudnia 2019 roku o godz 10:20 w sali nr 6 Sądu Rejonowego w Rzeszowie odbędzie się: odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Dębica, powiat dębicki, województwo podkarpackie, opisanej jako dz. nr 1685/2 o pow. 0,2461 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, posiadającej założoną księgę wieczystą nr RZ1D/00074826/2, stanowiącej własność dłużników PASIEKA TOMASZ oraz PASIEKA KRYSTYNA na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej. Działka położona jest w terenie górzystym w południowej części miasta Dębica poza obwodnicą, w sąsiedztwie zabudowa jednorodzinna. Działka nr 1685/2 posiada kształt nieregularny, ogrodzona jest po części siatką mocowaną do słupków osadzonych w betonowym cokole, frontowe ogrodzenie stanowi pełny mur otynkowany, malowany i przykryty dachówką ze stalową kutą bramą wjazdową i furtką wejściową. Wysunięta północno – zachodnia część działki nie jest ogrodzona i stanowi dojazd utwardzony asfaltem i płytami ażurowymi do nieruchomości ogrodzonej zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Budynek posadowiony na działce jest to budynek mieszkalny jednorodzinny, w całości podpiwniczony, z użytkowym poddaszem. Budynek murowany z bloczków betonu komórkowego z zewnątrz nie jest wykończony, brak tynku i ewentualnie docieplenia. Dach pokryty dachówką ceramiczną zakładkową. Na dachu zlokalizowany jest kratowy nadawczy maszt antenowy. Na zewnątrz budynku zlokalizowany jest taras wykonany z palisady i kostki brukowej. Teren bezpośrednio zlokalizowany przy garażu wykończony jest kostką brukową typu Nostalit. W północno -wschodnim rogu działki zlokalizowany jest szkielet stalowy prawdopodobnie nieukończonej altany ogrodowej. Przy budynku ponadto wykonano: zewnętrzne oświetlenie terenu, sieć kanalizacji deszczowej oraz sieć rozprowadzenia wody ze zbiornika wody opadowej zlokalizowanego poza ogrodzeniem terenu. Teren nieruchomości zwłaszcza wzdłuż granic działki obsadzony jest roślinnością ogrodową ozdobną. Wnętrze budynku mieszkalnego jest w całości wykończone. Zarówno piwnice jak i część mieszkalna przedstawia wysoki standard wykończenia. W celu umożliwienia dostępu wycenianej nieruchomości do drogi publicznej konieczne jest ustanowienie stosownych służebności gruntowych. Nieruchomość jest uzbrojona w podstawowe media takie jak: energia elektryczna oraz woda. Nie jest uzbrojona w kanalizację sanitarną oraz gaz, ale media te znajdują się na sąsiednich nieruchomościach, z danych mapy zasadniczej wynika również, iż obiekt posiada odprowadzenie ścieków do studzienek kanalizacyjnych położonych poza ogrodzeniem.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 543.903,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 362.602,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania tj. kwotę 54.390,30 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób;
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Do pobrania: