Wnioski

Wniosek egzekucyjny – typ wniosku, na podstawie którego wszczyna się podstępowanie egzekucyjne. Jest składany do odpowiedniego urzędnika państwowego – komornika – przez wierzyciela wraz z tytułem wykonawczym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. Należy pamiętać o formalnych wymogach wniosku określonych w art. 126 kpc w zw. z art. 13 par. 2 kpc., a także odnieść się do  art. 797 kpc czyli wskazać sposoby egzekucji i świadczenie, które miałoby zostać spełnione. Praktyczną poradą dla wierzyciela składającego wniosek egzekucyjny jest wskazywanie detali dotyczących dłużnika, z naciskiem na kwestie majątkowe (np. posiadany samochód, piastowane stanowisko, informacje o dochodach itp.). Niejednokrotnie pozwala to na znaczne przyspieszenie całego procesu. Ponadto, we wniosku egzekucyjnym wierzyciel składa oświadczenie o wyborze komornika i może zlecić polecenie poszukiwania majątku dłużnika.


Wniosek egzekucyjny może składać się z następujących modułów:

 • dane wierzyciela,
 • dane dłużnika,
 • wskazanie świadczenia,
 • wskazanie sposobów egzekucji,
 • sposób przekazywania wyegzekwowanych środków,
 • podpis wierzyciela,
 • oświadczenie o wyborze komornika,
 • zlecenie poszukiwania majątku.

Egzekucja świadczeń dłużnika może zostać przeprowadzona na kilka sposobów:

 • z ruchomości,
 • z wynagrodzenia,
 • z rachunków bankowych,
 • z innych wierzytelności,
 • z innych praw majątkowych,
 • z nieruchomości lub jej części ułamkowej,
 • przez zarząd przymusowy,
 • przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego,
 • z ruchomości,
 • z użytkowania wieczystego,
 • ze statków morskich.